Uputstvo za pripremu apstrakta

Međunarodna konferencija
DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

 


Prijava rezimea se može izvršiti  preko obrasca za prijavu na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei će biti recenzirani. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor. Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea.

Apstrakt treba da sadrži opisan značaj i kontekst problema, ciljeve, uzorak, metodologiju, rezultate i zaključke. U slučaju teorijskih radova, sadržaj apstrakta bi trebalo prilagoditi sadržaju rada. Apstrakt treba da sadrži i tri do pet ključnih reči.

Autori koji učestvuju u poster sesiji svoje postere treba da dostave do 20.09. u PDF formatu Miljani Spasić Šnele na email adresu miljana.spasic.snele@filfak.ni.ac.rs

Planirano je da sva usmena saopštenja traju 10-15 minuta.


Prijava SIMPOZIJUMA

Voditelj prijavljuje simpozijum preko onlajn sistema https://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp, navodeći naziv simpozijuma uz kratak opis (200 - 300 reči)

Saopštenja u okviru jednog simpozijuma šalju se u jednom Word dokumentu na mejl miljana.spasic.snele@filfak.ni.ac.rs, pri čemu svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči

Simpozijum može imati najmanje 4, a najviše 6 saopštenja

Voditelj simpozijuma može, ali ne mora biti (ko)autor nekog od rada prijavljenih u okviru simpozijuma

Voditelj u dogovoru sa učesnicima simpozijuma organizuje sadržaj simpozijuma

Jedan učesnik može biti autor na najviše tri rada, od čega samo jednom kao prvi

Radovi mogu biti u koautorstvu ili samostalni.


Prijava OKRUGLOG STOLA

Voditelj prijavljuje okrugli sto preko onlajn sistema https://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp, navodeći naziv okruglog stola uz kratak opis (200 - 300 reči)

Učesnike okruglog stola prilikom prijave treba navesti kao koautore


Prijava RADIONICE (* uslov za radionicu je da se može realizovati onlajn)

Naziv radionice

Opis radionice (200 - 300 reči)

Naglasiti da li je potrebna prijava za učešće na radionici